Author: Chotika Sukeepap

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร แบ่งเป็น 4 กระบวนการ ประกอบด้วย 1. Discover การตรวจสอบและจําแนกประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีในองค์กร...

Read More