Rapid7 กับการสำรวจความปลอดภัยของ network Tag

Rapid7

Rapid7 สำรวจความปลอดภัยของ network ของบริษัท ASX 200 นอกจากพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว Rapid7 บริษัท cybersecurity จากอเมริกา ยังทำงานวิจัยด้านความปลอดภัยที่ชื่อว่า Cyber-Exposure Report ที่นอกจากจะทำกับ 500 บริษัทชั้นนำในประเทศ (Fortune 500) ล่าสุดยังทำให้กับบริษัทในออสเตรเลีย ที่อยู่ใน ASX 200 (ท็อป 200 บริษัทชั้นนำของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) อีกด้วย   รายงานนี้สรุปว่า บริษัทชั้นนำในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยังมีปัญหาในการบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามมาตรฐาน โดยเฉลี่ยแล้วบริษัท ASX 200 จะถูกโจมตีที่ server และ device ต่างๆ ประมาณ 29 ครั้งต่อปี ซึ่งหลายๆ บริษัทสามารถตรวจจับได้เกินกว่า 200 ครั้ง และรายงานนี้ยังบ่งชี้ว่า 67% ของ องค์กรใน ASX 200 มีระบบการป้องกัน Phishing ที่ไม่ได้มาตรฐาน [caption id="attachment_8459" align="aligncenter" width="1024"] Rapid7 กับการสำรวจความปลอดภัยของ network ของบริษัท ASX 200[/caption]   นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น   - บริษัทใน ASX 200...

Read More