บริการ Cloud Service สำหรับธุรกิจประเภท ทุกขนาด

Cloud Service บริการทรัพยากรด้านไอที เช่น หน่วยประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูลและเครือข่าย ผ่านอินเทอร์เน็ต

cloud
cloud computing

Cloud Service แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

  • Infrastructure as a Service (laaS) โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เช่น เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
  • Platform as a Service (PaaS) แพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
  • Software as a Service (SaaS) ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป พร้อมใช้งานทันที

ประโยชน์ของ Cloud Service

  • ช่วยลดต้นทุนด้านไอที
  • เพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับใช้ทรัพยากร
  • เพิ่มความสะดวกในการเข้าถงทรัพยากร
  • ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
  • องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว