attack Tag

Cyber attack

7 ขั้นตอนที่ "แฮกเกอร์" ใช้เพื่อเล่นงานคุณ     ทุกวันนี้มีผู้ใช้งานในระบบเครือข่ายของ Microsoft มากกว่า 1,200 ล้านคน ใน 140 ประเทศ และ 107 ภาษา ตามที่ Microsoft ได้ให้ข้อมูลพบว่าจำนวน 80% ของบริษัทที่ติดอยู่อันดับ “Fortune 500” เลือกใช้งานในระบบ Microsoft Azure Cloud และมากกว่า 400 ล้านเครื่องใช้ระบบ “Windows 10”   ถึงแม้ว่าพื้นฐานของระบบ “Microsoft” จะมีระบบรักษาความปลอดภัยในระดับสูงก็ตาม แต่หากก็มีช่องโหว่อยู่หลายส่วนจากความซับซ้อนของการใช้งาน และความหลากหลายของบัญชีที่ตัวผู้ใช้เองสร้างขึ้น รวมไปถึงอีกหลายความเสี่ยงที่อาจจะเข้ามาโจมตีเครือข่ายได้   The 7 Steps of a Cyber...

Read More