Firewall Feature Tag

Firewall

ตลาด Firewall ยังโตได้อีก จากการสำรวจ Global Network Firewall Market จากการสำรวจ Global Network Firewall Market ที่คาดการณ์เรื่องทิศทางของ Firewall ในท้องตลาด ตั้งแต่ปัจจุบันถึงปี 2022 พบว่าตลาดของ Firewall มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง และลูกค้ายังต้องการฟีเจอร์ใหม่ๆ จาก Firewall และ Unified Threat Management (UTM) อีกด้วย   ผลสำรวจบ่งชี้ว่า Firewall ในระดับ Enterprise เติบโตขึ้นเพราะว่าลูกค้าต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นในด้าน Secure SD-WAN, Wi-Fi security และ advanced malware sandbox analysis   นอกจากนี้การทำงานร่วมกับอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ และการทำงานบน cloud ก็ทำให้ Firewall รุ่นใหม่ๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นอีกด้วย   อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ใช้งานจะจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อ Firewall รุ่นใหม่ๆ โดยเฉพาะในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการคือการใช้งานง่าย และการที่ครอบคลุมครบวงจรมากที่สุด   พวกเขาต้องการเทคโนโลยีีที่เชื่อมประสานกัน-ทำงานร่วมกันแบบซื้อมาแล้วใช้งานได้เลย โดยเฉพาะผู้ใช้งาน Firewall และ UTM ที่ต้องการให้เทคโนโลยีต่างๆ มารวมศูนย์อยู่ใน platform เดียว ไม่ใช่แค่ต้องการให้ทำงานใน platform เดียว...

Read More