Frameworks Tag

Compliance and Regulatory Frameworks

Compliance and Regulatory Frameworks กรอบความปลอดภัยแบบไหนเหมาะกับคุณ แนวทางและแนวการปฏิบัติที่ดี ที่มีอิทธิพลต่อองค์กรในปัจจุบัน   At a Glance: กรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับคือแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดขององค์กร เพื่อให้ให้องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ในอีกหลายๆด้าน “ตัวอย่างเช่น บริษัทของเอกชนเสนอขายโซลูชั่นระบบคลาวด์ให้กับหน่วยงานของรัฐ การดำเนินการกฎระเบียบที่วางเอาไว้จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี” กรอบการปฏิบัติเหล่านี้จะส่งผลให้การสื่อสารกันระหว่างห้องเซิร์ฟเวอร์ไปยังห้องทำงานได้อย่างราบรื่น โดยมาตรฐานของกฎระเบียบและข้อบังคับนี้จะใช้ประโยชน์ได้โดย ผู้ตรวจสอบภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร จะสามารถใช้กรอบการปฏิบัตินี้ “เพื่อประเมินและควบคุมภายในองค์กรได้” ผู้ตรวจสอบและประเมินจากภายนอกสามารถใช้ “กรอบการปฏิบัติ” เหล่านี้ในการประเมินเพื่อรับรองการทำงานขององค์กรได้อีกด้วย บุคคลภายนอกอื่นๆเช่น “ลูกค้า นักลงทุน หรือกลุ่มธุรกิจอื่นๆ” จะสามารถนำมาใช้ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กรได้อีกด้วย   การปฏิบัติตามกรอบข้อบังคับที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับแต่งให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ซึ่งประสิทธิภาพในการควบคุมอาจจะลดลงได้เช่นเดียวกัน “การเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำคือสิ่งที่จะช่วยให้ควบคุมความปลอดภัยได้” ซึ่งหากคุณทำงานร่วมกันกับทีมรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (IS) นี่คือกรอบการดูแลที่คุณอาจจะได้พบ   Sarbanes-Oxley (SOX)   -              ทำไมถึงต้องมี SOX ? ตามที่ Sarbanes-Oxley Act ได้มีการรับรองในปี 2545 ซึ่งจะได้รับการรับรองในการป้องกันการคุกคาม ภายหลังเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน...

Read More