GDPR Tag

GDPR ความปลอดภัยด้านข้อมูลของพลเมือง EU General Data Protection Regulation (GDPR) ข้อบังคับของการป้องกันข้อมูลในแบบทั่วไป Breaking down GDPR compliance and how it protects EU citizens' data (ลดการปฏิบัติตาม GDPR และปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรปเป็นอย่างไร)     At a Glance:  มีหลายเหตุการณ์ชวนปวดหัวเกิดขึ้นมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่าน ซึ่งปัญหาความไม่ปลอดภัยในระบบเครือข่ายต่างระบาดไปทั่วประเทศต่างๆในทวีปยุโรป จึงเป็นเหตุให้ EU ได้ผ่านกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไปในชื่อ “General Data Protection Regulation (GDPR)” ภายในปี 2560 ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรต่างๆในประเทศสมาชิก EU ได้เพิ่มประสิทธิภาพในเพิ่มความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูล ถึงแม้ว่า GDPR จะพึ่งถูกนำมาใช้อย่างจริงจังในปี 2560 ก็ตาม แต่ GDPR  ก็เริ่มมีการใช้งานกันมาตั้งปี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เลยทีเดียว ถึงแม้ว่าองค์กรของคุณจะไม่ได้ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศ EU ก็ตาม แต่หากธุรกรรมที่คุณทำนั้นเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองของ EU คุณก็จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนี้ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามก็อาจจะโดนปรับมากถึง 4% ของรายได้องค์กรต่อปี หรืออาจะสูงถึง 20 ล้านยูโร (มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้แล้วแต่การพิจารณา)   Key Points of the GDPR   ...

Read More