NYDFS Cybersecurity Regulation Tag

NYDFS

NYDFS ตัวแทนความปลอดภัยของนิวยอร์ก เข้าใจ เข้าถึง รักษา ตามหลักข้อกำหนด 23 NYCRR Part 500   At a Glance:   ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายของ NYDFS ซึ่งถูกกำหนดให้บริษัทประกันภัย ธนาคาร และสถาบันการเงินใน New York ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน สาขาต่างๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานของภาครัฐ ปฏิบัติตามเพื่อประเมินด้านความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์ โดยระเบียบการปฏิบัติ “NYDFS Cybersecurity” ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้บริโภคและเพื่อ "รักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของตัวสถาบันเอง" ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2017 และจะต้องมีผลดำเนินงานภายใน 180 วัน (28 สิงหาคม 2017) ภายใต้การควบคุมของ New York Department of Financial Services (NYDFS) องค์กรที่ได้รับรอง ในการวางโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่จะครอบคลุมและสอดคล้องกับระยะเวลาการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีการเจาะจงเอาไว้   What Is the NYDFS Cybersecurity Regulation?   NYDFS ได้ออกกฎระเบียน NYDFS ได้ออกกฎระเบียบ Cybersecurity (23 NYCRR Part 500) เพื่อตลอดสนองความต้องการที่แสนซับซ้อนด้านความปลอดภัย เนื่องจากเหล่า “อาชญากรไซเบอร์” ในรูปแบบการโจมตีหลากหลาย และมักจะเลือกโจมตี “สถาบันการเงินของสหรัฐฯ”...

Read More