NYDFS Tag

NYDFS

NYDFS ตัวแทนความปลอดภัยของนิวยอร์ก เข้าใจ เข้าถึง รักษา ตามหลักข้อกำหนด 23 NYCRR Part 500   At a Glance:   ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายของ NYDFS ซึ่งถูกกำหนดให้บริษัทประกันภัย ธนาคาร และสถาบันการเงินใน New York ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน สาขาต่างๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานของภาครัฐ ปฏิบัติตามเพื่อประเมินด้านความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์ โดยระเบียบการปฏิบัติ “NYDFS Cybersecurity” ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้บริโภคและเพื่อ "รักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของตัวสถาบันเอง" ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2017 และจะต้องมีผลดำเนินงานภายใน 180 วัน (28 สิงหาคม 2017) ภายใต้การควบคุมของ New York Department...

Read More