SOC Report Tag

SOC

รู้จัก SOC Reports ข้อมูลเชิงลึกด้านความเสี่ยงขององค์กร Providing insight into an organization's risk   At a Glance: สำหรับองค์กรที่มีการควบคุมภายใต้กรอบ SOC ซึ่งจะมีการใช้รายงานในการรายผลเพื่อเป็นวิธีใน “การตรวจสอบว่า องค์กรสามารถปฏิบัติได้ตามแนวทางของกรอบควบคุมความปลอดภัยหรือไม่” ทั้งนี้ยังเป็นการตรวจเช็คภายใต้กรอบปฏิบัติก่อนที่องค์กรจะเลือกใช้ตัวช่วยจากหน่วยงาน Outsource อีกด้วย ซึ่งแนวทางนี้จะเป็นทางออกด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบการเงิน และการประมวลผลต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว นอกจากนี้รายงานยังสามารถนำมาตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ บุคคลที่สาม เพื่อประกอบการพิจารณาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในการทำประกัน และนักลงทุน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านความปลอดภัยขององค์กรว่ามีมากน้อยแค่ไหน   รายงาน SOC จะเป็นตัวแสดงถึง “ภาพรวมด้านความปลอดภัยภายในองค์กร” และรายละเอียดของกรอบการทำงานด้านความปลอดภัย ซึ่งจะสอดคล้องกับระบบการทำงานจริงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร รวมไปถึงการประสานงานร่วมกับบรรดาพันธมิตร และความสัมพันธ์ด้านธุรกิจต่างๆอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันรายงาน SOC มีความสำคัญมากที่เลยทีเดียวสำหรับ “ทีมขาย” ขององค์กรที่มักจะใช้อ้างอิงถึงความปลอดภัยและเสถียรภาพภายในองค์กรแก่ลูกค้า ก่อนที่จะไปทำความเข้าใจกันในเรื่อง “ประเภทของรายงาน” จะต้องเข้าใจก่อน “รายงาน...

Read More