The OWASP Tag

The OWASP Top 10 Web Application

The OWASP Top 10 ความเสี่ยงบน Web Application HIGHLIGHT . - หากคุณต้องการให้ “Web Application” ของคุณสามารถค้นหาช่องโหว่ได้อย่างถูกต้อง จะต้องอาศัยกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่อาจจะต้องจะต้องสูญเสียเวลาของเหล่าทีมไอที ในการเดินลุยหาข้อมูลกันไปบ้าง - และอีกหนึ่งวิธีก็คือ “ตัวคุณเองก็จะต้องเริ่มต้นตอบให้ได้ก่อนว่า “Web Application” มีความถูกต้องหรือไม่ในการตรวจค้นหาช่องโหว่ได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งสามารถตรวจเช็คได้จากความสามารถในการรับมือ Open Web Application Security หรือ OWASP Top 10 . . Open Web Application Security หรือ OWASP Top 10 Vulnerabilities ประกอบไปด้วย: . Injection: การโจมตีในรูปแบบที่ผู้โจมตีจะส่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือไปยัง SQL, OS หรือ LDAP...

Read More