Vulnerabilities Tag

Rapid 7

หัวใจความปลอดภัย 3 ข้อ   Highlight - ทำความเข้าใจว่า “ภัยอันตรายที่จะโจมตีองค์กร” ในปัจจุบันไม่ได้มาในรูปแบบเดิมๆบนระบบคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีช่องโหว่มากมายไม่ว่าจะเป็น “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่น เครื่องปริ้น กล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพียงรอรับภัยคุกคาม” อุปกรณ์เหล่านี้จึงตกเป็นเป้าหมายของทางผ่านในการโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ ทำให้บริษัทและบุคคลต่างๆหันมาคิดถึงเรื่องความปลอดภัยของเครือข่าย ที่ผ่านการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆด้วยเช่นเดียวกัน - มีเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายมากมายที่เกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ความเสียหายหลักก็คือ “ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากช่องโหว่” “ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแสวงหาผลประโยชน์” และ “ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคาม”   What Is a Vulnerability? อะไรคือ “ช่องโหว่” ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณ เพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบและการจัดการช่องโหว่ที่เกิดขึ้น จะต้องเริ่มต้นมาจากการทำความเข้าใจ “API” ซึ่งย่อมาจาก “Application Program Interface” ซึ่ง API มีความสำคัญมากในการสร้างหลักเกณฑ์ที่กำหนดทิศทางของซอฟต์แวร์ ในการใช้งานบนเครือข่ายใดๆก็ตาม (โดยความแตกต่างของ API จะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการติดตั้งและผู้ให้บริการ) ซึ่งช่องโหว่ที่จะเกิดขึ้นนั้น ล้วนเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นบน API อย่างแน่นอน ! แต่อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบพบช่องโหว่บนเครือข่ายหรือระบบใดๆขององค์กรแล้วก็ควรจะอัพเดทหรือหาวิธีในการแก้ปัญหาอุดรอยรั่วเหล่านั้น เพื่อไม่ให้เหล่าแฮกเกอร์ใช้ช่องโหว่นี้เข้ามาสร้างความเสียหายให้กับองค์กร อุปกรณ์สแกนช่องโหว่จะทำการแยกวิเคราะห์โดย API โดยจะทำหน้าวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร เพื่อระบุว่าระบบใดที่อาจทำให้ระบบมีความเสี่ยง และได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้สแกนนั้น จะต้องได้รับทดสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรได้ว่า “อุปกรณ์ที่มีอยู่นั้นสามารถสแกนตรวจจับช่องโหว่ของระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ   What Is an Exploit? อะไรคือ “การแสวงหาผลประโยชน์” จากองค์กรของคุณ “การแสวงหาผลประโยชน์” จะเป็นขั้นตอนถัดมาหลังจากที่เหล่า “แฮกเกอร์ผู้ไม่หวังดี” ตรวจพบช่องโหว่ที่เกิดขึ้นบน APIs จะเป็นด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจก็ตาม แต่การเอารัดเอาเปรียบจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับองค์กรของคุณได้หลากหลายส่วนอย่างแน่นอน...

Read More