KnowBe4 PhishER เครื่องมือป้องกันการโจรกรรมข้อมูลผ่านอีเมล

KnowBe4 PhishER

KnowBe4 PhishER เครื่องมือป้องกันการโจรกรรมข้อมูลผ่านอีเมล

เครื่องมือช่วยในการจัดการและประมวลผลอีเมลฟิชชิ่ง (phishing email) ที่ได้รับเข้ามาในองค์กร เครื่องมือนี้สามารถทำการวิเคราะข้อมูลในอีเมลฟิชชิ่ง เช่น สแปมอีเมล (spam email) , อีเมลฟิชชิ่งซึ่งที่ส่งมาจากโดเมนที่ไม่น่าเชื่อถือ หรืออีเมลฟิชชิ่งที่มีเนื้อหาที่เป็นอันตราย และช่วยลดการตกเป็นเหยื่อของอีเมลฟิชชิ่ง โดยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานคลิกลิงค์หรือดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นอันตรายซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบขององค์กรได้ 

How PhishER Works

ทั้งนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานอีเมลฟิชชิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ้างอิง : KnowBe4

Monster Connect
Monster Connect