Network Secure Tag

Fortinet

(Part One) Fortinet คุ้มครอง Network ได้อย่างไร ต้องอ่านบทสัมภาษณ์นี้ Fortinet บริษัทด้าน Cyber Security ระดับโลกจากแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ที่ให้บริการลูกค้ามากกว่า 360,000 องค์กรทั่วโลก ได้ส่ง Renee Tarun รองประธานสาว ฝ่าย Information Security มาพูดคุยกับนิตยสาร Cybercrime Magazine เกี่ยวกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยในระดับ Infrastructure รวมถึงเรื่อง Mobile Workforce และเรื่องของสัดส่วนผู้หญิงในวงการ IT   ที่สำคัญนอกจาก Renee Tarun จะเป็นผู้บริหารของ Fortinet แล้ว ก่อนหน้านี้เธอยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ Cyber Security...

Read More