Cyber Resilience Tag

ในโลกที่เต็มไปด้วยดิจิทัล การรับและส่งข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา องค์กรขนาดเล็กจนไปถึงองค์กรขนาดใหญ่ รัฐบาล และระดับประเทศที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ในการใช้งานแต่ละบุคคลมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป องค์กรหรือบุคคลธรรมดาเองมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันเราทำธุรกรรม กิจกรรมต่างๆล้วนแต่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต และถูกเก็บเป็น Digital Footprint อยู่ตลอดเวลา และเมื่อข้อมูลไม่ถูกรักษาความปลอดภัย ผู้ไม่หวังดีจะนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด ทุกๆคนจะรู้จักกับ Cybersecurity การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่เจอกันในโลกไอที และบนอินเทอร์เน็ต ในบล็อกนี้เราจะมาศึกษา cyber resilience ที่มีความแตกต่างกันออกไป Cyber Resilience คืออะไร? Cyber Resilience ถ้าแปลกันตรงตัวจะหมายความว่าความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ มีความเกี่ยวโยงกับ "สภาวะทางไซเบอร์"เป็นอย่างมาก คือการที่เราใช้และเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆบนโลกอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา Cyber Resilience ก็คือการเตรียมตัว รับมือ กู้คืนและการตอบสนองจากภัยคุกคามแบบ end-to-endที่จะเข้ามาทำลาย และขโมยข้อมูลของคุณเองหรือภายในองค์กร อย่างเมื่อองค์กรของคุณถูกภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ จะถูกตรวจับ สามารถป้องกันหยุดการโจมตีการแหล่งที่มา พร้อมการกู้สภาพข้อมูลของคุณกลับมาให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง การทำงานของ Cyber Resilience ทำงานในการป้องกันระบบขององค์กรเองในเชิงลึกที่เริ่มตั้งแต่การตรวจจับภัยคุกคาม ไปจนถึงกระบวนการกู้คือระบบจากการโจมตีให้กลับมาสภาพสมบูรณ์แบบ จริงๆแล้ว Cyber Resilience มีองค์ประกอบหลักๆที่จะทำให้เกิดการกู้คืนข้อมูลได้ดังนี้ Identify ในขั้นตอนแรกเราจะต้องรู้ก่อนว่าจะมีความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์ในองค์กรของเรามีอะไร จะส่งผลอะไรต่อองค์กรบ้างProtect การป้องกันความปลอดภัยในส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญ ที่จะเป็นด่านหน้าในการรักมือกับภัยคุกคาม เริ่มตั้งแต่วางระบบ ติดตั้งอุปกรณ์ วางกลไก ในการรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงการฝึกอบรมคนในองค์กรให้มีความตระหนักต่อการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์Detect การตรวจสอบ...

Read More