Non-relational database Tag

Non-relational database

Non-relational database . Non-relational database คือ . Non-relational database  ถูกคิดค้นขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1990 เนื่องจากในยุคนั้นมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่หลากหลายขึ้นทำให้ การใช้งาน Relational database เริ่มไม่ตอบโจทย์ ทำให้มีการเริ่มคิดค้นตัว Non-relational หรือที่เรียกว่า NoSQL ขึ้นมา เพื่อให้สามารถแปลข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากของการใช้งาน Relational ซึ่งก็ยังมีการเพิ่มความยืดหยุ่นที่มากขึ้นด้วย . ตัวย่อ NoSQL ถูกใช้งานครั้งแรกในปี 1998 โดย Carlo Strozzi โดย NoSQL แพร่หลายมากขึ้นในปี 2015 เนื่องจากในปีเดียวกันมีการทำ Big Data มากขึ้น องค์กรต่างๆชั้นนำในขณะนั้น เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn, และ Google เริ่มมีการปรับใช้ NoSQL เพราะว่า ตอบโจทย์ในเรื่องความเร็ว ความยืดหยุ่นและเหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการประมวลผลข้อมูลพวกรูปภาพ วีดีโอ เสียงจำนวนมาก . Non-relational database คือ ฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ Relational Database เป็น Unstrcuture ของ Database แบบ SQL ไว้ใช้สำหรับข้อมูลที่ไม่ได้อยู่เป็นรูปแบบของตาราง หรือมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันโดยตรง เช่น ข้อมูลที่เป็นภาพ เป็นวีดีโอ...

Read More