Web monitoring คืออะไร?

Web monitoring

Web monitoring คืออะไร?

Web monitoring คือกระบวนการตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนเว็บ โดยรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ ระยะเวลาในการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ ปริมาณการรับส่งข้อมูล เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์และหาแนวโน้มของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ประโยชน์ของ Web monitoring มีดังนี้

  • ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนเว็บทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
  • ช่วยให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนเว็บได้

Web monitoring แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

  • Active monitoring เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยส่งคำขอไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนเว็บโดยตรง
  • Passive monitoring เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น บันทึกการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนเว็บ

Web monitoring สามารถนำไปใช้กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนเว็บทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เว็บไซต์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือเชิงธุรกิจ

ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์และหาแนวโน้มของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น

  • หากความเร็วในการโหลดหน้าเว็บช้าลง อาจเกิดจากปัญหาด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์
  • หากระยะเวลาในการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์นานขึ้น อาจเกิดจากปัญหาด้านเครือข่ายหรือโหลดของเซิร์ฟเวอร์
  • หากปริมาณการรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจเกิดจากปัญหาด้านความปลอดภัย

Web monitoring เป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนเว็บให้อยู่ในระดับที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้และป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

Naruemon Paengjaem
Naruemon Paengjaem