Single Sign-On (SSO) คืออะไร?

sso

Single Sign-On (SSO) คืออะไร?

Single Sign-On (SSO) คืออะไร?

.

Single Sign-On (SSO) เป็นการระบุตัวตนเพื่อใช้งานทรัพยากรที่อยู่ภายในระบบโดยทำการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว  User ทำการล็อกอินเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และสามารถใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่เราอนุญาตให้ใช้ ตาม Policy ที่เราตั้งไว้

.

หากผู้ใช้งานต้องการ Log-in เข้าใช้ซอฟต์แวร์อื่นๆ ระบบ SSO ก็จะทำการ Log-in ให้เองโดยอัตโนมัติ ระบบ SSO จะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันตัวตนที่หลากหลายสำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ทุกชิ้นที่ต้องการจะเข้าถึง จากนั้นจะตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้กับระบบเหล่านั้นเมื่อผู้ใช้งานต้องการเข้าถึงข้อมูล

.

.

Single Sign-On มีประโยชน์อย่างไร?

.
Single Sign On มีที่มาจากปัญหาที่ในปัจจุบัน ระบบสารสนเทศแต่ละระบบจะมีฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ใช้งานที่จำเป็นต้องเข้าใช้งานหลายระบบ เนื่องจากต้องมีและจดจำชื่อผู้ใช้ (Login) และรหัสผ่าน (Password) หลายชุด บางท่านจึงเลือกที่จะใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวสำหรับทุกระบบ หรือใช้รหัสผ่านที่จำง่าย ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกขโมยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปใช้เพื่อขโมยข้อมูล หรือนำไปใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆ ได้

ทำ Single Sign On ด้วย Azure AD

.

.

.

.

สอบถามข้อมูล พร้อมให้คำปรึกษา

ติดต่อบริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค
โทร 02 392 3608
หรือ Line: @monsterconnect

.

.

.

.

.

Reference:

Parichat Phothiin
Parichat Phothiin