Storage Tag

Non-relational database

Non-relational database . Non-relational database คือ . Non-relational database  ถูกคิดค้นขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1990 เนื่องจากในยุคนั้นมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่หลากหลายขึ้นทำให้ การใช้งาน Relational database เริ่มไม่ตอบโจทย์ ทำให้มีการเริ่มคิดค้นตัว Non-relational หรือที่เรียกว่า NoSQL ขึ้นมา เพื่อให้สามารถแปลข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากของการใช้งาน Relational ซึ่งก็ยังมีการเพิ่มความยืดหยุ่นที่มากขึ้นด้วย . ตัวย่อ NoSQL ถูกใช้งานครั้งแรกในปี 1998 โดย Carlo Strozzi โดย NoSQL แพร่หลายมากขึ้นในปี 2015 เนื่องจากในปีเดียวกันมีการทำ Big Data มากขึ้น องค์กรต่างๆชั้นนำในขณะนั้น เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn,...

Read More
Storage

File Storage, Block Storage , Object Storage ต่างกันอย่างไร   . . File Storage, Block Storage และ Object Storage เป็นรูปแบบการจัดเก็บที่เก็บจัดระเบียบและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ โดยแต่ละรูปแบบมีความสามารถและข้อ จำกัด ที่แตกต่างกัน File Storage คือการจัดระเบียบและแสดงข้อมูลตามลำดับชั้นของไฟล์ในโฟลเดอร์ Block Storage จัดเก็บข้อมูลลงในการจัดระเบียบโดยข้อมูลมีปริมาณขนาดเท่า ๆ กัน และ Object Storage จะจัดการข้อมูลและเชื่อมโยงกับข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้อง . . File Storage [caption id="attachment_9878" align="aligncenter" width="409"] File Storage[/caption]   . เป็นระบบ Storage ที่ให้บริการข้อมูลในรูปแบบของ File และเป็นโครงสร้างตามลำดับชั้น...

Read More

Cloud vs on-premises แบบไหนคุ้มกว่า? . . On-Cloud คือ ระบบ Server หรือ การวางฐานข้อมูลไว้ในระบบ server ที่อยู่บน Cloud ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการแบ่งปัน และเชื่อมต่อข้อมูล อีกทั้งการลงทุนค่อนข้างต่ำ ผู้ใช้งานไม่ต้องลงทุนในการซื้อ Hardware หรือ Software เอง ซึ่งในส่วนนี้ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแล Hardware และ Upgrade ซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยผู้ใช้งานต้องทำการจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน และคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ . On-Premise คือ การที่ติดตั้ง หรือ วางระบบ Server ไว้ภายในองค์กร โดยอาศัยการแชร์ข้อมูลจากส่วนกลางของ Server พนักงานทุกแผนกจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แชร์ผ่าน Server...

Read More
Dell EMC Unity Storage

Dell EMC Storage Unity New EMC Storage เพิ่งประกาศเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2559 ซึ่งเป็น storage ในระดับ mid-range ชื่อว่า Unity (เหมือน Sotus ไงก็ไม่รู้ 555) ซึ่งจะมาเเทน VNX5000 series เเต่ยังคงรุ่นเล็กย่าง VNXe1600 เเละ VNXe3200 ไว้ [caption id="attachment_2405" align="aligncenter" width="682"] Unity EMC Monster[/caption] มี Feature อะไรเก๋ๆ บ้าง HTML5 GUI ไม่ต้องง้อ...

Read More