กลุ่มลูกค้าที่ใช้ MDR

MDR

กลุ่มลูกค้าที่ใช้ MDR

Managed Detection and Response (MDR) บริการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความปลอดภัย เป็น Service ที่ช่วยให้องค์กรสามารถตรวจจับ วิเคราะห์ และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

MDR เหมาะสำหรับองค์กรทุกประเภท โดยเฉพาะองค์กรที่มีความเสี่ยงสูง

  • องค์กรที่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการเงิน ข้อมูลทางการแพทย์
  • โครงสร้างพิ้นฐาน IT ขนาดใหญ่ ซับซ้อน
  • องค์กรที่ดำเนินการในอุตสาหกรรมที่เสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มลูกค้าหลักที่ใช้ MDR

ธนาคารและสถาบันทางการเงิน มีลูกค้าที่ละเอียดอ่อน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักของแฮกเกอร์ โดยที่ MDR จะเข้ามาช่วยให้ธนาคารและสถาบันทางการเงิน สามารถตรวจจับ วิเคราะห์ และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันข้อมูลลูกค้าและรักษาชื่อเสียงองค์กร ข้อมูอ้างอิง bidefender.com

bank
bank

โรงพยาบาลและหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพ มีข้อมูลผู้ป่วยที่ละเอียดอ่อน ซึ่งอาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย MDR จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลผู้ป่วยถูกโจรกรรม พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบควบคู่ไปด้วย ข้อมูลอ้างอิง williamfry.com

hospital

หน่วยงานของรัฐ ข้อมูลสำคัญของประชาชน MDR ช่วยให้หน่วยงานภาครํฐสามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ ตอบสนองตอ่ภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็ว ปกป้อข้อมูลสำคัญของประชาน รักษาความปลอดภัยระบบหน่วยงาน

องค์กรขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน

ผู้ให้บริการด้านไอที ที่มีลูกค้าหลายราย

มีประโยชน์อย่างไร ถ้าใช้ MDR ?

MDR ถือได้ว่าเป็นบริการที่เป็นประโยชน์สำหรับองค์กรทุกประเภท โดยเฉพาะองค์กรที่มีความเสี่ยงสูง สามารถช่วยตรวจจับ วิเคราะห์ พร้อมตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันระบบ และทรัพทย์สินทางด้านเทคโนโลยีขององค์กร นอกจากนี้ ยังช่วยลดภาระงานของทีม IT ช่วยให้พวกเขามีเวลามากขึ้นในการทำงานอื่นๆ รวมถึงช่วยให้องค์กรสามารถปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

Surakitt Wongsuwan
Surakitt Wongsuwan