VMware

Virtual Machine คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น RAM, Hard disk, CPU ในการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน ซึ่งจะเรียกเครื่องที่ถูกใช้ทรัพยากรว่า Host และเรียกเครื่องเสมือนว่า Guest โดยในเครื่อง Guest สามารถติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการได้เสมือนกับเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการอื่นที่แตกต่างจากระบบปฏิบัติการหลักของเครื่อง Host ได้ เช่น เครื่อง Host ใช้งาน Microsoft Windows แต่เครื่อง Guest ติดตั้ง Linux เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง Guest ได้มากกว่า 1 Guest ในเครื่อง Host เดียวกัน . Infrastructure ที่ต้องเตรียมก่อนที่จะสร้าง Virtual Machine จะประกอบไปด้วย Infrastructure Host Operating System Hypervisor . บางผู้พัฒนาจะพัฒนา Software ของตัวเองให้รวมเอาทั้ง Host OS และ Hypervisor เข้าด้วยกันเลย เรานิยาม Software แบบนี้ว่า Type -1 Hypervisor ที่นิยมใช้กันในไทยก็มี VMware ESXi, Microsoft Hyper-V ,...

Read More

VMware ปรับวิธีคิดค่า License ใหม่ จำกัดว่า 1 License รองรับได้ไม่เกิน 32 Physical Core ต่อ CPU . หลังจากที่ในวงการ Data Center เริ่มมี CPU หลากหลายเข้ามาให้เลือกใช้งาน ในที่สุด VMware ก็ต้องออกมาประกาศปรับวิธีคิด License โดยจำกัดให้ 1 per-CPU License ของ VMware นั้น รองรับเฉพาะ CPU สำหรับ 32 Physical Core เท่านั้น หาก CPU มี Core เกินกว่านั้นก็ต้องซื้อ License เพิ่ม . การประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากวันที่ 2 เมษายน 2020 เป็นต้นไป และสำหรับลูกค้าเดิมของ VMware ที่มีการใช้งาน CPU ซึ่งมีขนาดใหญ่เกินกว่า 32 Core ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2020 นั้น จะสามารถขอ License ฟรีเพิ่มจาก VMware เพื่อให้รองรับต่อการใช้งานระบบต่อไปได้ โดยจะต้องทำการร้องขอไปยัง...

Read More